A1topbanner אודות קרן יסודות

קרן יסודות

 • קרן יסודות הינה שותפות מוגבלת שהוקמה לצורך מימון פרויקטי בנייה למגורים.
 • הקרן גייסה לצורך פעילותה מאות מיליוני ממשקיעים מוסדיים בישראל.
 • הקרן מנוהלת על ידי חברת הניהול יסודות מעטפת פיננסית ליזם שהינה בבעלות מייסדיה.
 • הקרן תפעל על פני תקופה של עד שמונה שנים, מהן כארבע שנות השקעה.
 • הקרן חתמה על הסכמי מסגרת עם חברות ביטוח ישראליות אשר ינפיקו ליזמים פוליסות חוק מכר לרוכשי דירות וערבויות נוספות, בפרויקטים המלווים על ידה.

 

הקרן מעמידה לרשות היזמים שלושה מסלולי מימון עיקריים:

 

 • ליווי פרויקט

 • במסגרתו מעמידה הקרן לרשות היזם חבילת מימון הכוללת הלוואת בנייה (חלף הלוואת ליווי בנקאית), הלוואת השלמת הון עצמי  ופוליסות חוק מכר לרוכשי הדירות, ערבויות ביצוע, וכן ערבויות לבעלי קרקע ודירות קיימים בעסקות מסוג תמ"א וקומבינציה.
 • השלמת הון עצמי

  במסגרת זו תעמיד הקרן לרשות היזם המלווה על ידי בנק מסחרי הלוואה לצורך השלמת הון העצמי לו נדרש היזם בפרויקט המלווה וזאת כנגד רישום משכנתא בדרגה שנייה לטובת הקרן על המקרקעין ועודפי הפרויקט.
 • חילוץ הון עצמי

  במסגרת זו תעמיד הקרן הלוואות לפרויקטים הנמצאים בשלבי בניה שונים, לצורך חילוץ הון עצמי שהעמיד היזם עם תחילת הליווי בבנק.

הקרן פועלת בתחום הבניה למגורים במספר אפיקי פעילות:

 

 • התחדשות עירונית 

  במסגרת זו מלווה הקרן פרויקטים מסוג פינוי בינוי ועיבוי ופרויקטים המוקמים מכוח תמ"א 38 (חיזוק מבנים קיימים והריסה ובנייה מחדש של מבנה קיים).

 • עסקאות קומבינציה

  במסגרת זו מלווה הקרן מגוון עסקאות קומבינציה. שירותי המימון יכללו בן היתר העמדת בטוחות בנוסח חוק מכר לבעלי הקרקע כנגד שעבוד מדרגה ראשונה על המקרקעין.

 • ליווי בעלי קרקע 

  הקרן מעניקה ליווי בנקאי מלא והשלמת הון לבעלי קרקעות בשלות לבניה, הנמצאות בשלב בו התקבל אישור להיתר בתנאים/חשבון אגרות לתשלום. 

 

 
 
Yesodot_full_logo אודות קרן יסודות

Projectsdetails אודות קרן יסודות

היתרונות שלנו

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420