כל יזם שואף להקצות את ההון העצמי שעומד לרשותו ביעילות המרבית. שיעור השלמת ההון הגבוה שקרן יסודות מעניקה ליזמים, מאפשרת להם לפרוס את ההון העצמי על פני מספר פרויקטים במקביל. עודפי הפרויקט הראשון שילווה על ידי הקרן, יכול וישמשו לצורך העמדת ההון העצמי שיידרש היזם להביא בפרויקטים הבאים.  

חברי הצוות של קרן יסודות הינם בוגרי המערכת הבנקאית המקומית והבינלאומית אשר מימנו עסקאות נדל"ן מורכבות הן במסגרת המערכת הבנקאית והן בשוק ההון. לחברי הצוות ניסיון גם בייזום נדלן וכן בניהול חברות הבונות נדלן למגורים. הרכב הצוות הכולל עורכי דין מאפשר ראיה רחבה של כל היבטי העסקה לטובת כל הצדדים. 

מניסיוננו, לכל עסקה המורכבות הייחודית לה. תפירת מבנה מתאים לכל עסקה דורשת ניסיון רב, גמישות מחשבתית וסמכויות רחבות לקבלת החלטות. המומחיות שלנו מתבטאת ביכולת לבנות עסקאות מימון פרויקטים אשר יתאימו לעסקה הפרטנית ולצרכים הספציפיים של היזם. 

ריבוי גורמים המשתתפים במימון עסקה, עלול להביא למצב בו הייזם ייאלץ לחתום על מערך הסכמים מורכב אל מול כל אחד מהגורמים המממנים. התיאום בין עו"ד של הצדדים בעסקה אורך זמן רב וגורר עלויות משפטיות כבדות. קרן יסודות פועלת בשמם של המשקיעים ושל הגורמים אשר מנפיקים ערבויות ואמונה גם על הסגירה המשפטית של העסקה. המסמכים נבנו באופן בו כל מרכיבי המימון שולבו בהסכם משפטי כולל אחד לנוחות כל הצדדים.

תהליכי אישור האשראי של קרן יסודות הינם קצרים בהשוואה למקובל במערכת הבנקאית. וועדת האשראי של הקרן סוברנית לקבל החלטות אשראי במסגרת מגבלות ההשקעה להן התחייבה ואינה נדרשת לקבלת אישורים נוספים מגורמים כלשהם. חברי הוועדה כולם בנקאים ותיקים ישבו בוועדות אשראי עליונות בבנקים ובגופים פיננסיים מוסדיים מובילים. ניסיונם הרב מאפשר קבלת החלטות מהירות הן בשלב אישור העסקה ולאורך חיי הפרויקט. 

 

לא בכדי קרן יסודות גייסה את כל מקורותיה מגופים מוסדיים מובילים בישראל. גיוס התחייבויות להשקעה מחייב בחירה דקדקנית של הגורמים המשקיעים על מנת להבטיח כי במועד הקריאה לכסף, השותפים בקרן יעמדו בהתחייבותם. הקרן הראשונה הוקמה לתקופה של עד 8 שנים ותאפשר מתן מימון  פרויקטים בסכום של כחצי מיליארד ₪, לא כולל ערבויות חוק מכר. חלק ממשקיעי הקרן כבר הבטיחו את השתתפותם ואף את הכפלת השקעתם בקרן ב' לכשתוקם.

קרן יסודות מעמידה את פרוסות המימון השונות במחירים תחרותיים למקובל בשוק. הריביות כמו גם  מבנה העמלות ושיעורן, דומים לאלה המצוטטים על ידי המערכת הבנקאית. עלויות השלמת הון עצמי מקבילות למקובל בקרב משלימי הון. מודל העבודה של קרן יסודות לא כולל השתתפות ברווחי היזם אלא ריבית בלבד אשר משקפת את הסיכון הגלום בעסקה בה מירב ההון העצמי מושקע ע"י הקרן.  עלות הנפקת ערבויות המכר אף היא תחרותית למקובל במערכת הבנקאית.

עד כה, יזמים נאלצו לגייס את מסגרות האשראי לליווי השוטף מבנק, לפנות לגופים משלימי הון בנפרד ולעיתים אף להנפיק את ערבויות חוק המכר באמצעות חברת ביטוח. מצב זה גורם להתארכות תהליך הסגירה הפיננסית ולעלויות משפטיות גבוהות. קרן יסודות נותנת מענה כולל למלא צרכי האשראי של יזם פרויקט הנדלן תחת קורת גג אחת, ובהסכם משפטי אחד. הליך הסגירה של העסקה כמו גם הליווי השוטף של הפרויקט מבוצע ע"י הקרן הפועלת בשמם של המשקיעים ושל חברות הביטוח אשר מנפיקות את הערבויות.