One Stop Shop

עד כה, יזמים נאלצו לגייס את מסגרות האשראי לליווי השוטף מבנק, לפנות לגופים משלימי הון בנפרד ולעיתים אף להנפיק את ערבויות חוק המכר באמצעות חברת ביטוח. מצב זה גורם להתארכות תהליך הסגירה הפיננסית ולעלויות משפטיות גבוהות. קרן יסודות נותנת מענה כולל למלא צרכי האשראי של יזם פרויקט הנדלן תחת קורת גג אחת, ובהסכם משפטי אחד. הליך הסגירה של העסקה כמו גם הליווי השוטף של הפרויקט מבוצע ע"י הקרן הפועלת בשמם של המשקיעים ושל חברות הביטוח אשר מנפיקות את הערבויות.