A1topbanner One Stop Shop

One Stop Shop

עד כה, יזמים נאלצו לגייס את מסגרות האשראי לליווי השוטף מבנק, לפנות לגופים משלימי הון בנפרד ולעיתים אף להנפיק את ערבויות חוק המכר באמצעות חברת ביטוח. מצב זה גורם להתארכות תהליך הסגירה הפיננסית ולעלויות משפטיות גבוהות. קרן יסודות נותנת מענה כולל למלא צרכי האשראי של יזם פרויקט הנדלן תחת קורת גג אחת, ובהסכם משפטי אחד. הליך הסגירה של העסקה כמו גם הליווי השוטף של הפרויקט מבוצע ע"י הקרן הפועלת בשמם של המשקיעים ושל חברות הביטוח אשר מנפיקות את הערבויות. 

 

 
 
Yesodot_full_logo One Stop Shop

Projectsdetails One Stop Shop

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420

צור קשר

 

 

 

 
 
facebook-icon One Stop Shop