מחירים תחרותיים

קרן יסודות מעמידה את פרוסות המימון השונות במחירים תחרותיים למקובל בשוק. הריביות כמו גם  מבנה העמלות ושיעורן, דומים לאלה המצוטטים על ידי המערכת הבנקאית. עלויות השלמת הון עצמי מקבילות למקובל בקרב משלימי הון. מודל העבודה של קרן יסודות לא כולל השתתפות ברווחי היזם אלא ריבית בלבד אשר משקפת את הסיכון הגלום בעסקה בה מירב ההון העצמי מושקע ע"י הקרן.  עלות הנפקת ערבויות המכר אף היא תחרותית למקובל במערכת הבנקאית.