A1topbanner איתנות פיננסית

איתנות פיננסית

 

לא בכדי קרן יסודות גייסה את כל מקורותיה מגופים מוסדיים מובילים בישראל. גיוס התחייבויות להשקעה מחייב בחירה דקדקנית של הגורמים המשקיעים על מנת להבטיח כי במועד הקריאה לכסף, השותפים בקרן יעמדו בהתחייבותם. הקרן הראשונה הוקמה לתקופה של עד 8 שנים ותאפשר מתן מימון  פרויקטים בסכום של כחצי מיליארד ₪, לא כולל ערבויות חוק מכר. חלק ממשקיעי הקרן כבר הבטיחו את השתתפותם ואף את הכפלת השקעתם בקרן ב' לכשתוקם.

 
 
Yesodot_full_logo איתנות פיננסית

Projectsdetails איתנות פיננסית

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420

צור קשר

 

 

 

 
 
facebook-icon איתנות פיננסית