A1topbanner   זמני תגובה מהירים

זמני תגובה מהירים

תהליכי אישור האשראי של קרן יסודות הינם קצרים בהשוואה למקובל במערכת הבנקאית. וועדת האשראי של הקרן סוברנית לקבל החלטות אשראי במסגרת מגבלות ההשקעה להן התחייבה ואינה נדרשת לקבלת אישורים נוספים מגורמים כלשהם. חברי הוועדה כולם בנקאים ותיקים ישבו בוועדות אשראי עליונות בבנקים ובגופים פיננסיים מוסדיים מובילים. ניסיונם הרב מאפשר קבלת החלטות מהירות הן בשלב אישור העסקה ולאורך חיי הפרויקט. 

 
 
Yesodot_full_logo   זמני תגובה מהירים

Projectsdetails   זמני תגובה מהירים

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420

צור קשר

 

 

 

 
 
facebook-icon   זמני תגובה מהירים