A1topbanner צוות מקצועי ומנוסה

צוות מקצועי ומנוסה

חברי הצוות של קרן יסודות הינם בוגרי המערכת הבנקאית המקומית והבינלאומית אשר מימנו עסקאות נדל"ן מורכבות הן במסגרת המערכת הבנקאית והן בשוק ההון. לחברי הצוות ניסיון גם בייזום נדלן וכן בניהול חברות הבונות נדלן למגורים. הרכב הצוות הכולל עורכי דין מאפשר ראיה רחבה של כל היבטי העסקה לטובת כל הצדדים. 

 
 
Yesodot_full_logo צוות מקצועי ומנוסה

Projectsdetails צוות מקצועי ומנוסה

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420

צור קשר

 

 

 

 
 
facebook-icon צוות מקצועי ומנוסה