A1topbanner ניצול מיטבי של ההון העצמי

ניצול מיטבי של ההון העצמי

כל יזם שואף להקצות את ההון העצמי שעומד לרשותו ביעילות המרבית. שיעור השלמת ההון הגבוה שקרן יסודות מעניקה ליזמים, מאפשרת להם לפרוס את ההון העצמי על פני מספר פרויקטים במקביל. עודפי הפרויקט הראשון שילווה על ידי הקרן, יכול וישמשו לצורך העמדת ההון העצמי שיידרש היזם להביא בפרויקטים הבאים.  

 
 
Yesodot_full_logo ניצול מיטבי של ההון העצמי

Projectsdetails ניצול מיטבי של ההון העצמי

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420

צור קשר

 

 

 

 
 
facebook-icon ניצול מיטבי של ההון העצמי