A1topbanner השלמת הון עצמי וחילוץ הון

השלמת הון עצמי וחילוץ הון

יזם המעוניין לקבל מימון לצורך בניית פרויקט נדל"ן, יידרש להעמיד לטובת הגוף המממן הון עצמי בסיסי כתנאי לעסקת המימון. הון העצמי שיידרש יחושב כשיעור מסוים מסך העלויות הצפויות של הפרויקט (ללא מע"מ), ע"פ דוח אפס.
ההון העצמי הנדרש נועד לשמש ככרית בטחון להבטחת החוב שיעמיד הגוף המממן. שיעורו ייגזר מפרמטרים שונים המשקפים את הסיכונים אותם רואה המלווה בעסקה:

  • סיכונים הנוגעים לאיכות הלווה
  • סיכוני השוק השונים הכרוכים בעסקה
  • איכות הביטחונות אותם יקבל המלווה


ההון העצמי הנדרש לעסקה ניתן ע"י היזמים במספר אופנים:

  • במזומן
  • בנכסים ובבטוחות חיצוניים לפרויקט
  • בעודפים הגלומים בפרויקטים אחרים של היזם

החלטת היזם לפנות לגיוס הון ממקורות חיצוניים תעשה מסיבות של מחסור בהון עצמי או בשל קיום אלטרנטיבות השקעה, הטומנות בחובן פוטנציאל רווח גבוה יותר מהריבית שתשולם בגין גיוס הון חיצוני.

קרן יסודות מעמידה שירותי השלמת הון בכל הפרויקטים המלוים על ידה לרבות בפרויקטים המלווים על ידי מוסד בנקאי. למידע המלא

חילוץ הון עצמי/עודפים:

חילוץ הון עצמי הינה פעולה בה היזם פונה למשלים ההון בבקשה לחלץ הון עצמי שהושקע על ידו בפרויקט/ים אחר/ים. פעולה זו טעונה בדרך כלל את אישורו של הגורם המממן של הפרויקטים הללו, בפרט במקרים בהם משלים ההון מבקש לרשום שעבודים ומשכנתא בדרגה שנייה על נכסים אלה כבטוחה להשלמת ההון.
חילוץ עודפים על ידי גורם חיצוני ייעשה במקרים בהם טרם הבשילו התנאים לשחרור עודפים בבנק המלווה.

 

קרן יסודות מעמידה שירותי חילוץ הון/עודפים לפרויקטים המלוים על ידי מוסד בנקאי. למידע המלא 

 

 
 
Yesodot_full_logo השלמת הון עצמי וחילוץ הון

Projectsdetails השלמת הון עצמי וחילוץ הון

היתרונות שלנו

 
 
facebook-icon השלמת הון עצמי וחילוץ הון