maxresdefault כתבות וידאו
קרן יסודות - גוף האשראי החוץ בנקאי המעמיד את מלא צרכי האשראי ליזם בפרויקטי נדלן למגורים

קרן יסודות הינה שותפות מוגבלת שהוקמה לצורך מימון פרויקטי בנייה למגורים. ומעמידה לרשות היזמים שלושה מסלולי מימון עיקריים: ליווי פרויקט במסגרתו מעמידה הקרן לרשות ה...

 
 
Yesodot_full_logo כתבות וידאו

Yesodot_29_112017 כתבות וידאו