mqdefault כתבות וידאו
קרן יסודות - גוף האשראי החוץ בנקאי המעמיד את מלא צרכי האשראי ליזם בפרויקטי נדלן למגורים

קרן יסודות הינה שותפות מוגבלת שהוקמה לצורך מימון פרויקטי בנייה למגורים. ומעמידה לרשות היזמים שלושה מסלולי מימון עיקריים: ליווי פרויקט במסגרתו מעמידה הקרן לרשות ה...

maxresdefault כתבות וידאו
ראיון עם מר יעקב סיסו מרכז גלובס לנדל"ן

ייחודיות מודל קרן יסודות מעמידה ליזמים ליווי פיננסי עם ערבויות חוק מכר. מעבר לליווי הפיננסי מעמידה קרן יסודות מרכיב פיננסי של השלמת הון מזנין. המודל היחודי של מכלול ...

 
 
Yesodot_full_logo כתבות וידאו

Yesodot2a2017_oct17 כתבות וידאו

היתרונות שלנו