Yesodot_full_logo אנחנו הרבה יותר זריזים מהבנקים

Yesodotvideo אנחנו הרבה יותר זריזים מהבנקים

Projectsdetails אנחנו הרבה יותר זריזים מהבנקים

היתרונות שלנו

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420

  • hqdefault אנחנו הרבה יותר זריזים מהבנקים
 
 
facebook-icon אנחנו הרבה יותר זריזים מהבנקים

sideabout אנחנו הרבה יותר זריזים מהבנקים