A1topbanner סגירת מימון לפרויקט תמ"א 38

מה על היזם לדעת לקראת סגירת מימון לפרויקט תמ"א 38

תחום ההתחדשות העירונית מכיל מספר מאפיינים שאינם נחלתם של פרוייקטי נדל"ן מסורתיים ■ כיצד להתאים את הפרויקט לאופציית המימון האופטימלית?

11.07.2016

"הנקודות המרכזיות שיזם נדל"ן צריך לשקול בבואו להרכיב את חבילת המימון האופטימלית עבורו, מלבד נושא מחיר הכסף עצמו, הן נושאי הגמישות ונושאי התשואה", כך אומר יעקב סיסו, ממייסדי "קרן יסודות", שותפות מוגבלת שהוקמה לצורך ליווי פרויקטים של בנייה למגורים ומימון ההון העצמי הנדרש שהיזם צריך להביא לפרויקט (מזנין - א.ש.), תוך התמקדות והתמחות בפרויקטים של התחדשות עירונית.

לכתבה המלאה

 
 
Yesodot_full_logo סגירת מימון לפרויקט תמ"א 38

Yesodotvideo סגירת מימון לפרויקט תמ"א 38

Projectsdetails סגירת מימון לפרויקט תמ"א 38

היתרונות שלנו

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420

  • hqdefault סגירת מימון לפרויקט תמ"א 38
 
 
facebook-icon סגירת מימון לפרויקט תמ"א 38

sideabout סגירת מימון לפרויקט תמ"א 38