A1topbanner כיצד יושפעו יזמי תמ"א מהמגמות החדשות בענף מימון המגורים?

כיצד יושפעו יזמי תמ"א מהמגמות החדשות בענף מימון המגורים?

מימון בנייה למגורים מתאפיין בדומיננטיות מוחלטת של הבנקים ■ אולם קיימים כיום עוד פתרונות באמצעות חברות הביטוח או גופים עצמאים בעלי תשתיות ומומחיות במתן אשראי לתחום המגורים

21.07.2016

מימון הבנייה למגורים מתאפיין בדומיננטיות מוחלטת של הבנקים. שליטה חסרת עוררין זו נותרה בשוק גם לאחר השינויים שחלו במימון האשראי העסקי בעקבות רפורמת בכר. בעזרת דוד ברוך, יו"ר ושותף בקרן יסודות, בעברו מנכ"ל בנק ירושלים ובית ההשקעות אקסלנס, ננסה להבין מניין נובעת דומיננטיות זו? כיצד ניתן לשנותה? ואיך היא באה לידי ביטוי בשוק ההתחדשות העירונית?

 

לכתבה המלאה

 
 
Yesodot_full_logo כיצד יושפעו יזמי תמ"א מהמגמות החדשות בענף מימון המגורים?

Yesodotvideo כיצד יושפעו יזמי תמ"א מהמגמות החדשות בענף מימון המגורים?

Projectsdetails כיצד יושפעו יזמי תמ"א מהמגמות החדשות בענף מימון המגורים?

היתרונות שלנו

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420

  • hqdefault כיצד יושפעו יזמי תמ"א מהמגמות החדשות בענף מימון המגורים?
 
 
facebook-icon כיצד יושפעו יזמי תמ"א מהמגמות החדשות בענף מימון המגורים?

sideabout כיצד יושפעו יזמי תמ"א מהמגמות החדשות בענף מימון המגורים?