A1topbanner תמ"א 38: מימון פרויקט באמצעות קרן מלווה

תמ"א 38: מימון פרויקט באמצעות קרן מלווה

תמ"א 38: מימון פרויקט באמצעות קרן מלווה

31.08.2016

מרבית היזמים נוטלים מימון מהבנק בעבור פרויקטי תמ"א 38, אולם קיימת אפשרות אחרת: להשתמש בקרן מימון המספקת מעטפת פיננסית ■ מה כולל ליווי שכזה? מה הם תנאי ההלוואה ומהו הרווח ליזם? המספרים לפניכם

 לכתבה המלאה

 
 
Yesodot_full_logo תמ"א 38: מימון פרויקט באמצעות קרן מלווה

Yesodotvideo תמ"א 38: מימון פרויקט באמצעות קרן מלווה

Projectsdetails תמ"א 38: מימון פרויקט באמצעות קרן מלווה

היתרונות שלנו

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420

  • hqdefault תמ"א 38: מימון פרויקט באמצעות קרן מלווה
 
 
facebook-icon תמ"א 38: מימון פרויקט באמצעות קרן מלווה

sideabout תמ"א 38: מימון פרויקט באמצעות קרן מלווה