A1topbanner יזמים, כיצד תמנעו ממוקשים מימוניים בפרויקט תמ"א 38?

יזמים, כיצד תמנעו ממוקשים מימוניים בפרויקט תמ"א 38?

יזמים, כיצד תמנעו ממוקשים מימוניים בפרויקט תמ"א 38?

28.11.2016

מכיוון שהחוזה לביצוע תמ"א 38 בין הדיירים ליזם נחתם בשלבים מוקדמים של הפרויקט, נדרש מהיזם לבטח עצמו כנגד מכשולים שונים העשויים לצוץ לאורך הדרך
אילו סעיפים ונספחים ספציפיים כדאי לו להכניס להסכם?

 לכתבה המלאה

 
 
Yesodot_full_logo יזמים, כיצד תמנעו ממוקשים מימוניים בפרויקט תמ"א 38?

Yesodotvideo יזמים, כיצד תמנעו ממוקשים מימוניים בפרויקט תמ"א 38?

Projectsdetails יזמים, כיצד תמנעו ממוקשים מימוניים בפרויקט תמ"א 38?

היתרונות שלנו

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420

  • hqdefault יזמים, כיצד תמנעו ממוקשים מימוניים בפרויקט תמ"א 38?
 
 
facebook-icon יזמים, כיצד תמנעו ממוקשים מימוניים בפרויקט תמ"א 38?

sideabout יזמים, כיצד תמנעו ממוקשים מימוניים בפרויקט תמ"א 38?