A1topbanner מדוע הגופים המוסדיים מדירים רגליים מתחום מימון המגורים?

מדוע הגופים המוסדיים מדירים רגליים מתחום מימון המגורים?

בתחום האשראי למגורים קיימת כיום הגמוניה של הבנקים, שאחראים ל-90% מהשוק ■ מהן הסיבות לכך, וכיצד יכול המצב להשתנות?

 03.04.2017

היקף האשראי לענף המגורים בישראל הוא מהגדולים הניתנים לענפי המשק. הוא כולל אשראי כספי של כ-50 מיליארד שקל וכ- 60 מיליארד שקל ערבויות חוק מכר וערבויות אחרות. מדובר בשוק הנשלט על ידי המערכת הבנקאית (וכ- 90% ממנו מונפק ע"י המערכת הבנקאית).

לכתבה המלאה

 
 
Yesodot_full_logo מדוע הגופים המוסדיים מדירים רגליים מתחום מימון המגורים?

Yesodotvideo מדוע הגופים המוסדיים מדירים רגליים מתחום מימון המגורים?

Projectsdetails מדוע הגופים המוסדיים מדירים רגליים מתחום מימון המגורים?

היתרונות שלנו

 

ליסודות היתר המשך עיסוק
כעוסק ותיק, כנדרש מכוח
חוק הפיקוח של שירותים
פיננסיים (שירותים פיננסיים
מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר
324328, 324350 ו- 324420

  • hqdefault מדוע הגופים המוסדיים מדירים רגליים מתחום מימון המגורים?
 
 
facebook-icon מדוע הגופים המוסדיים מדירים רגליים מתחום מימון המגורים?

sideabout מדוע הגופים המוסדיים מדירים רגליים מתחום מימון המגורים?