A1topbanner ליווי פרויקט סגור

ליווי פרויקט בניה סגור

קרן יסודות מלווה פרויקטים במתכונת בנקאית בשיטת הליווי הסגור.

שירותי הליווי הפיננסי כוללים אשראי בכיר

(חלף חוב בנקאי), מימון השלמת הון עצמי ופוליסות ערבות חוק מכר וערבויות ביצוע, כל זאת תחת קורת גג אחת. 

הקרן מממנת פרויקטים מסוג תמ"א 38, פינוי בינוי, עסקאות קומבינציה ובעלי קרקע.

 

המקורות הכספיים  למימון  פרויקט הנדלן הינם התמורה שתתקבל ממכירת הדירות בפרויקט במהלך תקופת הבניה, ההון העצמי שיושקע  עלידי היזם ואשראי שיועמד על ידי הגוף המממן. כבטוחות לאשראי ישועבדו לטובת הגורם המממן בשעבוד ראשון בדרגה: המקרקעין עליהם יבנה הפרויקט, שעבוד שוטף על הפרויקט ושעבוד "החשבון הסגור" (חשבון בנק ייעודי המשרת את צרכי הפרויקט בלבד), לעיתים יידרוש הגוף המממן בטוחות נוספות. 

מערכת הסכמי הליווי מבטיחה כי הגורם המממן  יהיה רשאי במקרי כשל והפרה, להיכנס ב"נעלי היזם", להשלים את הפרויקט, למכור דירות שטרם נמכרו ולמסור את הדירות  לרוכשים. המעקב השוטף אחר הפרויקט נעשה, בן היתר, באמצעות מפקח בנייה מטעם הגוף המממן, העוקב אחר התקדמות בניית הפרויקט. המפקח בתיאום עם המממן בודק ברמה חודשית את ההתקדמות ההנדסית, את התשלומים שבוצעו לספקים, את התקבולים מרוכשי הדירות ומאשר את התשלומים שיש לבצע לספקים בגין עבודה שבוצעה.  שליטת הגורם המלווה  בחשבון ההסגור של הפרויקט, מאפשרת לו לבחון ברמה יומיומית את ההכנסות וההוצאות מחשבון זה.


תהליך ההתקשרות בעסקה של ליווי פיננסי מורכב משלושה שלבים:

 • שלב גיבוש העסקה
  שלב זה נעשה ניתוח מקדמי של נתוני הפרויקט בהתבסס על דוח 0 או תכנית עסקית שנעשתה ע"י היזם. בתום הניתוח יגובש מתווה מימון שיותאם לצרכי הפרויקט
 • שלב ההתקשרות החוזית
  שלב זה כולל חתימה כל הסכמי הליווי, קבלה ורישום של השעבודים והבטוחות הנוספות, ופתיחת חשבון יעודי לפרויקט בבנק מסחרי
 • התחלת הליווי
  משלב זה מתחיל הגורם המממן ללוות את הפרויקט  תוך מעקב שוטף אחר התקדמותו הפיזית אל מול תחזית ההכנסות וההוצאות כפי שנקבעו בדוח 0 של המפקח. שלב זה יסתיים עם השלמת הפרויקט, מסירת הדירות לרוכשים, פירעון האשראי הכספי והחזרת  הערבויות שנמסרו לדיירים


היתרונות ליזם:

 • שיטת ה-ONE STOP SHOP, קרי, מתן מענה כולל לצרכי מימון הפרויקט, מעניקה ליזם מגוון יתרונות על פני חלופות מימון אחרות לקרן ובכלל זה:
 • עריכת הסכם מימון משפטי אחד הן לחוב הבכיר והן להשלמת ההון, ללא צורך בתיאום בין מספר גורמים מממנים
 • תפירת מבנה העסקה וחבילת המימון על בסיס פרטני –TAILOR-MADE
 • חיסכון בהוצאות משפטיות
 • זמני תגובה מהירים

לסל שירותי המימון 

 

 
 
Yesodot_full_logo ליווי פרויקט סגור

Projectsdetails ליווי פרויקט סגור

היתרונות שלנו

 
 
facebook-icon ליווי פרויקט סגור