A1topbanner מימון נדלן למגורים

מימון פרויקטים לבעלי קרקע

יזמים שבבעלותם קרקע זמינה לבנייה, אשר מומנה מהון עצמי או באשראי בנקאי מגשר עד להשלמת הליך התכנון וקבלת ההיתרים, מוזמנים לפנות לקרן יסודות לצורך קבלת מימון וליווי לפרויקט הבנייה. 

מימון עסקת קומבינציה

עסקת קומבינציה היא עסקת חליפין במסגרתה מוכר בעל מקרקעין חלק מזכויותיו בקרקע ליזם בתמורה לקבלת שטחים בנויים (קרי שירותי בנייה) על חלק הקרקע שנותר בידיו. עסקת הקומבינציה היא למעשה צורת  מימון. בעל הקרקע מוכר חלק ממנה ליזם, בתמורה לקבלת שטחים שייבנו או תמורה משטחים בנויים שיימכרו. בדרך זו מעמיד למעשה בעל הקרקע אשראי ליזם אשר אינו משלם על הקרקע במעמד ביצוע העסקה. עסקת קומבינציה הינה עסקה מורכבת המצריכה הכנת  הסכמים בן בעלי הקרקע ליזם ובן היזם לגורם המממן. כמו כן במקרים רבים נדרשים בעלי הקרקע לתשלומי מיסי שבח והיטלי השבחה ותכנית המימון תכלול התייחסות גם לרכיבים אלה. ליווי יזמים ובעלי קרקע בעסקות קומבינציה במתכונת של ליווי סגור.

הנפקת פוליסות חוק מכר וערבויות ביצוע

על פי חוק המכר נדרשים יזמים הבונים פרויקטים למגורים להבטיח את תשלומי הרוכשים באמצעות מספר חלופות שהוגדרו בחוק. החלופה השכיחה בישראל הינה של הנפקת ערבויות/פוליסות חוק מכר. הגורמים הרשאים להנפיק הינם בנקים וחברות ביטוח. נוסח ערבויות חוק מכר ופוליסות חוק מכר זהה לחלוטין. קרן יסודות חתמה על הסכמי מסגרת לשיתוף פעולה עם חברות ביטוח אשר ינפיקו פוליסות חוק מכר וערבויות ביצוע בפרויקטים אשר ילוו ע"י הקרן.  הביטחונות אשר יעמיד היזם יבטיחו הן את האשראי שתעניק הקרן והן  את חברת הביטוח אשר תנפיק את הערבויות לפרויקט.

חילוץ הון עצמי

חילוץ הון עצמי הינה פעולה בה היזם פונה למשלים ההון בבקשה לחלץ הון עצמי שהושקע על ידו בפרויקט/ים וזאת עוד בטרם הבשילו התנאים לשחרור עודפים בבנק המלווה. פעולה זו טעונה בדרך כלל את אישורו של הגורם המלווה את הפרויקט שכן היא כרוכה ברישום שעבודים ומשכנתא בדרגה שנייה על נכסים אלה כבטוחה להלוואת החילוץ. קרן יסודות  מעמידה לרשות יזמים שירותי חילוץ הון עצמי בפרויקטים המלווים על ידי בנקים מסחריים. חילוץ ההון מתאפשר בכל שלבי הפרויקט לרבות בשלבים מתקדמים של הבניה.

השלמת הון עצמי

בפרויקט בנייה המלווה על ידי מוסד פיננסי נדרש היזם להעמיד הון עצמי כתנאי לקבלת השירותים הנדרשים לפרויקט. קרן יסודות מעמידה שירותי השלמת הון ליזמים בפרויקטים המלויים על ידה וכן בפרויקטים המלוים על ידי מוסד בנקאי.  

 
 
Yesodot_full_logo מימון נדלן למגורים

Projectsdetails מימון נדלן למגורים

היתרונות שלנו

  • hqdefault מימון נדלן למגורים