עסקת קומבינציה היא עסקת חליפין במסגרתה מוכר בעל מקרקעין חלק מזכויותיו בקרקע ליזם בתמורה לקבלת שטחים בנויים (קרי שירותי בנייה) על חלק הקרקע שנותר בידיו. עסקת הקומבינציה היא למעשה צורת  מימון. בעל הקרקע מוכר חלק ממנה ליזם, בתמורה לקבלת שטחים שייבנו או תמורה משטחים בנויים שיימכרו. בדרך זו מעמיד למעשה בעל הקרקע אשראי ליזם אשר אינו משלם על הקרקע במעמד ביצוע העסקה.
עסקת קומבינציה הינה  עסקה מורכבת המצריכה הכנת  הסכמים בן בעלי הקרקע ליזם ובן היזם לגורם המממן. כמו כן במקרים רבים נדרשים בעלי הקרקע לתשלומי מיסי שבח והיטלי השבחה ותכנית המימון תכלול התייחסות גם לרכיבים אלה.
קרן יסודות מלווה יזמים ובעלי קרקע בעסקות קומבינציה במתכונת של ליווי סגור.

על פי חוק המכר נדרשים יזמים הבונים פרויקטים למגורים להבטיח את תשלומי הרוכשים באמצעות מספר חלופות שהוגדרו בחוק. החלופה השכיחה בישראל הינה של הנפקת ערבויות/פוליסות חוק מכר. הגורמים הרשאים להנפיק הינם בנקים וחברות ביטוח. נוסח ערבויות חוק מכר ופוליסות חוק מכר זהה לחלוטין. קרן יסודות חתמה על הסכמי מסגרת לשיתוף פעולה עם חברות ביטוח אשר ינפיקו פוליסות חוק מכר וערבויות ביצוע בפרויקטים אשר ילוו ע"י הקרן.  הביטחונות אשר יעמיד היזם יבטיחו הן את האשראי שתעניק הקרן והן  את חברת הביטוח אשר תנפיק את הערבויות לפרויקט.

חילוץ הון עצמי הינה פעולה בה היזם פונה למשלים ההון בבקשה לחלץ הון עצמי שהושקע על ידו בפרויקט/ים וזאת עוד בטרם הבשילו התנאים לשחרור עודפים בבנק המלווה. פעולה זו טעונה בדרך כלל את אישורו של הגורם המלווה את הפרויקט שכן היא כרוכה ברישום שעבודים ומשכנתא בדרגה שנייה על נכסים אלה כבטוחה להלוואת החילוץ.

קרן יסודות  מעמידה לרשות יזמים שירותי חילוץ הון עצמי בפרויקטים המלווים על ידי בנקים מסחריים. חילוץ ההון מתאפשר בכל שלבי הפרויקט לרבות בשלבים מתקדמים של הבניה.

בפרויקט בנייה המלווה על ידי מוסד פיננסי נדרש היזם להעמיד הון עצמי כתנאי לקבלת השירותים הנדרשים לפרויקט. קרן יסודות מעמידה שירותי השלמת הון ליזמים בפרויקטים המלויים על ידה וכן בפרויקטים המלוים על ידי מוסד בנקאי.  
השלמת ההון בקרן יסודות תעשה באמצעות העמדת הלוואה שתהיה נחותה לחוב הבכיר. ההלוואה תהיה בקדימות להון העצמי שיועמד ע"י היזם.

 
 
Yesodot_full_logo מימון נדלן למגורים

Yesodot_29_112017 מימון נדלן למגורים

היתרונות שלנו

hqdefault מימון נדלן למגורים