A1topbanner חילוץ הון עצמי

חילוץ הון עצמי

חילוץ הון עצמי הינה פעולה בה היזם פונה למשלים ההון בבקשה לחלץ הון עצמי שהושקע על ידו בפרויקט/ים וזאת עוד בטרם הבשילו התנאים לשחרור עודפים בבנק המלווה. פעולה זו טעונה בדרך כלל את אישורו של הגורם המלווה את הפרויקט שכן היא כרוכה ברישום שעבודים ומשכנתא בדרגה שנייה על נכסים אלה כבטוחה להלוואת החילוץ. קרן יסודות  מעמידה לרשות יזמים שירותי חילוץ הון עצמי בפרויקטים המלווים על ידי בנקים מסחריים. חילוץ ההון מתאפשר בכל שלבי הפרויקט לרבות בשלבים מתקדמים של הבניה.


התנאים לחילוץ הון הינם:

  • הפרויקט מלווה ע"י בנק
  • קיומם של עודפים בפרויקט בהתאם למודלים ולכללי החיתום של הקרן

חבילת המימון שהקרן תעמיד  ליזמים כוללת:

  • חילוץ הון עצמי (בשיעור שייגזר מהתנאים הספציפיים של הפרויקט) 

הבטוחות הנדרשות לצורך חילוץ הון:

  • שעבוד מדרגה שניה על הקרקע
  • שעבוד עודפי הפרויקט
  • ערבות אישית של בעלי המניות/היזמים 

היתרונות ליזם:

  • החזרת חלק מההון העצמי שהושקע בפרויקט עוד בטרם הבשילו התנאים לשחרורו בבנק המלווה
  • ניצול מיטבי של ההון העצמי העומד לרשות היזם
  • הגדלת התשואה על ההון העצמי המושקע על ידי היזם
  • פיזור ההון העצמי על פני מספר פרויקטים והפחתת הסיכון הכולל של היזם
*בכפוף לאישור האשראי על ידי הקרן ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 
 
Yesodot_full_logo חילוץ הון עצמי

Projectsdetails חילוץ הון עצמי

היתרונות שלנו