A1topbanner מימון עסקאות קומבינציה

מימון עסקת קומבינציה

עסקת קומבינציה היא עסקת חליפין במסגרתה מוכר בעל מקרקעין חלק מזכויותיו בקרקע ליזם בתמורה לקבלת שטחים בנויים (קרי שירותי בנייה) על חלק הקרקע שנותר בידיו. עסקת הקומבינציה היא למעשה צורת  מימון. בעל הקרקע מוכר חלק ממנה ליזם, בתמורה לקבלת שטחים שייבנו או תמורה משטחים בנויים שיימכרו. בדרך זו מעמיד למעשה בעל הקרקע אשראי ליזם אשר אינו משלם על הקרקע במעמד ביצוע העסקה. עסקת קומבינציה הינה עסקה מורכבת המצריכה הכנת  הסכמים בן בעלי הקרקע ליזם ובן היזם לגורם המממן. כמו כן במקרים רבים נדרשים בעלי הקרקע לתשלומי מיסי שבח והיטלי השבחה ותכנית המימון תכלול התייחסות גם לרכיבים אלה. ליווי יזמים ובעלי קרקע בעסקות קומבינציה במתכונת של ליווי סגור.

התנאים לליווי הינם:

 • נחתם הסכם מחייב עם בעל הקרקע
 • קבלת היתר בנייה או היתר בתנאים
 • השקעת הון עצמי

חבילת המימון שהקרן תעמיד  ליזמים כוללת:

 • אשראי למימון הבנייה
 • השלמת הון עצמי (בשיעור שייגזר מהתנאים הספציפיים של הפרויקט)
 • פוליסות בנוסח חוק מכר לרוכשי הדירות החדשות, ערבויות לבעלי הקרקע וערבויות ביצוע

הבטוחות הנדרשות לצורך קבלת הליווי:

 • שעבוד מדרגה ראשונה על הקרקע
 •  שעבוד שוטף על הפרויקט
 • ערבות אישית של בעלי המניות/היזמים

 היתרונות ליזם:

 • תפירת מבנה עסקת הליווי ותכנית המימון באופן פרטני לכו עסקה
 • שירותי ליווי מלאים לפרויקט
 • השלמת הון עצמי כחלק אינטגרלי מחבילת המימון

 *בכפוף לאישור האשראי על ידי הקרן ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
 
Yesodot_full_logo מימון עסקאות קומבינציה

Projectsdetails מימון עסקאות קומבינציה

היתרונות שלנו