A1topbanner מימון פרויקטים לבעלי קרקע

מימון פרויקטים לבעלי קרקע

יזמים שבבעלותם קרקע זמינה לבנייה, אשר מומנה מהון עצמי או באשראי בנקאי מגשר עד להשלמת הליך התכנון וקבלת ההיתרים, מוזמנים לפנות לקרן יסודות לצורך קבלת מימון וליווי לפרויקט הבנייה. 

התנאים לליווי הינם:

 • קיומו של היתר בנייה או היתר בתנאים
 • השקעת הון עצמי


חבילת המימון שקרן יסודות תעמיד ליזמים הינה:

 • אשראי למימון הבנייה
 • השלמת הון עצמי ( בשיעור שייגזר מהתנאים הספציפיים של הפרויקט)
 • פוליסות בנוסח חוק מכר לרוכשי הדירות וערבויות ביצוע
 • חילוץ הון עצמי שהושקע בשלב רכישת הקרקע


הבטוחות הנדרשות לצורך קבלת הליווי:

 • שעבוד ראשון בדרגה על הקרקע
 • שעבוד שוטף על הפרויקט
 • ערבות אישית של בעלי המניות/היזמים


היתרונות ליזם

 • תפירת מבנה עסקת הליווי ותכנית המימון באופן פרטני לכל עסקה
 • שירותי ליווי מלאים לפרויקט
 • השלמת הון עצמי כחלק אינטגרלי מחבילת המימון*בכפוף לאישור האשראי על ידי הקרן ולפי שיקול דעתה הבלעדי

 

 
 
Yesodot_full_logo מימון פרויקטים לבעלי קרקע

Projectsdetails מימון פרויקטים לבעלי קרקע

היתרונות שלנו