A1topbanner ליווי פרויקטי פינוי בינוי

ליווי פרויקטי פינוי בינוי - תמ"א 38

 

פרויקט תמא 38 פינוי בינוי הוא חלק ממדיניות ההתחדשות העירונית והוא מוסדר במסגרת החלטות ממשלה ותיקוני חקיקה שונים.הממשלה היא המכריזה בצו על מתחם פינוי בינוי. תחום פעילות זה זכה לשורה של הטבות והקלות מיסוי. בנוסף הסדיר המחוקק את הסוגיות הנוגעות לפינוי הדיירים והרוב הנדרש מקרב הדיירים הקיימים לצורך הוצאת הפרויקט לפועל.
קרן יסודות מלווה יזמים בפרויקטי תמ"א 38 במסגרת תכניות פינוי בינוי ועיבוי .
ליווי הפרויקט יתבצע במתכונת של ליווי פרויקט סגור. 

התנאים לליווי הינם:

 • הכרזה על הפרויקט כמתחם פינוי בינוי
 • קבלת הסכמת כל הדיירים
 • קבלת היתר בנייה או היתר בתנאים
 • השקעת הון עצמי
 • התקופה הצפויה להשלמת הפרויקט  הינה בטווח של עד שלוש שנים

חבילת המימון שהקרן תעמיד  ליזמים כוללת:

 • אשראי למימון הבנייה
 • השלמת הון עצמי (בשיעור שייגזר מהתנאים הספציפיים של הפרויקט)
 • פוליסות בנוסח חוק מכר לרוכשי הדירות החדשות, פוליסות בנוסח חוק מכר לבעלי הדירות, ערבויות להבטחת שכר דירה למפונים וערבויות ביצוע

הבטוחות הנדרשות לצורך קבלת הליווי:

 • שעבוד מדרגה ראשונה על הקרקע
 •  שעבוד שוטף על הפרויקט
 • ערבות אישית של בעלי המניות/היזמים

היתרונות ליזם:

 • תפירת מבנה עסקת הליווי ותכנית המימון באופן פרטני לכל עסקה
 • שירותי ליווי מלאים לפרויקט
 • השלמת הון עצמי כחלק אינטגרלי מחבילת המימון 
*בכפוף לאישור האשראי על ידי הקרן ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 
 
Yesodot_full_logo ליווי פרויקטי פינוי בינוי

Projectsdetails ליווי פרויקטי פינוי בינוי

היתרונות שלנו