A1topbanner תמ"א 38/2 הריסה ובנייה

תמ"א 38 - תיקון 38/2 הריסה ובניה

 

פרויקט הריסה ובנייה מחדש המתבצע במסגרת תמ"א 38 (2), הינו פרויקט בו דיירי בניין קיים חותמים על הסכם עם יזם ובמסגרתו ייבנה היזם עבורם דירות חדשות ובתמורה יעבירו לחזקתו את הזכויות הנוספות בקרקע, הן אלו הנובעות מתוכניות קיימות והן אלו הנובעות מהתמ"א 38. לצורך ביצוע פרויקט תמ"א 38, הדיירים ייפנו את הדירות ויגורו בשכירות עד לתום תקופת הבנייה. בתמורה לפינוי הנכס ושעבודו לגורם המממן יונפקו לבעלי הדירות ערבויות/פוליסות בנוסח חוק מכר להבטחת התמורה בעסקה.

קרן יסודות מלווה יזמים בפרויקטי הריסה ובנייה מחדש על פי תמ"א 38 במתכונת של ליווי סגור

התנאים לליווי פרויקט תמ"א 38 הינם:

 • קבלת הסכמת כל הדיירים לפרויקט (או אישור ברוב הדרוש באישור רשם הבתים המשותפים)
 • קבלת היתר בנייה או היתר בתנאים
 • השקעת הון עצמי

חבילת המימון שהקרן תעמיד  ליזמים כוללת:

 • אשראי למימון הבנייה
 • השלמת הון עצמי (בשיעור שייגזר מהתנאים הספציפיים של הפרויקט)
 • פוליסות בנוסח חוק מכר לרוכשי הדירות החדשות, פוליסות בנוסח חוק מכר לבעלי הדירות, ערבויות להבטחת שכר דירה למפונים וערבויות ביצוע

 הבטוחות הנדרשות לצורך קבלת הליווי:

 • שעבוד מדרגה ראשונה על הקרקע
 •  שעבוד שוטף על הפרויקט
 • ערבות אישית של בעלי המניות/היזמים

היתרונות ליזם:

 • תפירת מבנה עסקת הליווי ותכנית המימון באופן פרטני לכל עסקה
 • שירותי ליווי מלאים לפרויקט
 • השלמת הון עצמי כחלק אינטגרלי מחבילת המימון 
*בכפוף לאישור האשראי על ידי הקרן ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 
 
Yesodot_full_logo תמ"א 38/2 הריסה ובנייה

Projectsdetails תמ"א 38/2 הריסה ובנייה

היתרונות שלנו