A1topbanner תמ"א 38/1 חיזוק מבנים

תמ"א 38 - תיקון 38/1 חיזוק מבנים

 

תמ"א 38 הינה תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה ומורכבת מאוסף של תקנות שתפקידן העיקרי הוא טיפול בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה. תכנית תמ"א 38 אושרה לראשנה על ידי הממשלה בשנת  2005 ומאז בוצעו בתוכנית תמא 38  שני תיקונים המוכרים בשמות  תמ"א 38 תיקון1 ותמ"א 38 תיקון2. מטרתה העיקרית של תכונית תמ"א 38 היא לאפשר קבלת היתר בנייה לחיזוק מבנה ללא צורך בהכנת תכנית מפורטת, ובכך לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלותם. התמריץ העיקרי לבעלי הבתים הנובע מתוכנית תמ"א 38 הוא הענקת זכויות בנייה חדשות.

זכאים לתוספת זכויות בנייה מכוח התמ"א בניינים שנבנו לפי היתר בנייה  שהוצא לפני 1 בינואר 1980.
קרן יסודות מלווה יזמים בפרויקטי חיזוק על פי תמ"א 38. ליווי הפרויקט יתבצע במתכונת של ליווי פרויקט סגור.

התנאים לליווי פרויקט תמ"א 38 הינם:

 • קבלת הסכמת כל הדיירים לפרויקט או אישור ברוב הדרוש באישור רשם הבתים המשותפים
 • קבלת היתר בנייה או היתר בתנאים
 • קבלת יחידה רישומית
 • השקעת הון עצמי

חבילת המימון שהקרן תעמיד  ליזמים כוללת:

 • אשראי למימון הבנייה
 • השלמת הון עצמי (בשיעור שייגזר מהתנאים הספציפיים של הפרויקט)
 • פוליסות בנוסח חוק מכר לרוכשי הדירות החדשות וערבויות ביצוע

הבטוחות הנדרשות לצורך קבלת הליווי:

 • שעבוד בדרגה ראשונה על היחידה הרישומית
 • שעבוד שוטף על הפרויקט
 • ערבות אישית של בעלי המניות/היזמים

היתרונות ליזם:

 • תפירת מבנה עסקת הליווי ותכנית המימון באופן פרטני לכל עסקה
 • שירותי ליווי מלאים לפרויקט
 • השלמת הון עצמי כחלק אינטגרלי מחבילת המימון
*בכפוף לאישור האשראי על ידי הקרן ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

 
 
Yesodot_full_logo תמ"א 38/1 חיזוק מבנים

Projectsdetails תמ"א 38/1 חיזוק מבנים

היתרונות שלנו