A1topbanner פוליסת ערבות חוק מכר

פוליסות ערבות חוק מכר

הנפקת פוליסות ערבות חוק מכר לבעלי דירות קיימים ולרוכשים חדשים באמצעות חברת ביטוח.

בפרויקטי בנייה בישראל מכירת הדירות נעשית בדרך כלל לפני מסירתן לרוכשים ולעיתים אף קודם לבנייתן. תשלומי הרוכשים משמשים את היזם לצורך בניית הפרויקט.

 

במטרה להגן על כספי הרוכשים, נחקק בישראל "חוק המכר" (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות, 1974-תשל"ה). החוק אוסר על מי שמוכר דירה שבנה או עתיד לבנותה,  לקבל למעלה מ- 7% ממחיר הדירה, אלא אם הבטיח את הרוכש באחת מהחלופות הקבועות בחוק.

החלופה השכיחה ביותר הינה הערבות או הפוליסה על-פי חוק המכר אשר מונפקת לרוכש ואשר מבטיחה אותו עד למועד בו התמלאו שלשה תנאים: השלמת הבנייה, מסירת החזקה ורישום הדירה על שמו של הרוכש או עד למועד חתימת הסכם החכירה בינו לבין רשות מקרקעי ישראל. נוסח ערביות חוק מכר ופוליסות ערבות מוכתב על ידי הרגולטורים. ערבויות בנוסח דומה מונפקות  גם לבעלי קרקע בעסקות קומבינציה  ובעסקאות של התחדשות עירונית בתמורה לשעבוד המקרקעין שבבעלותם לטובת היזם.

 

קרן יסודות מנפיקה באמצעות חברות ביטוח פוליסת ערבות חוק מכר לרוכשי הדירות בפרויקטים וכן ערבויות בנוסח חוק מכר לדיירים קיימים וערבויות ביצוע. למידע המלא

 

 
 
Yesodot_full_logo פוליסת ערבות חוק מכר

היתרונות שלנו

 
 
facebook-icon פוליסת ערבות חוק מכר