A1topbanner פינוי בינוי

פינוי בינוי


פינוי בינוי הוא חלק ממדיניות ההתחדשות העירונית
והוא מוסדר במסגרת החלטות ממשלה ותיקוני חקיקה שונים. הממשלה היא המכריזה בצו על מתחם פינוי בינוי.

קיימים שלושה מסלולים להכרזה על המתחם כמתחם פינוי בינוי:


מתחם פינוי בינוי מסלול הרשויות המקומיות

הגדרה המיועדת למתחמים אשר הוגדרו בצו כמתחמים של פינוי בינוי על ידי ועדה ממשלתית ייעודית וזאת לפי הוראות חוק התכנון והבנייה. בסמכות הועדה להמליץ לממשלה בצו על המתחם כמתחם פינוי ובינוי. הובלת המהלך במסלול זה נעשית על ידי הרשות המקומית תוך יצירת מסגרת אירגונית המסייעת להאצת תהליכים והסברה לתושבים. מימוש הפעילות היא באחריות בעלי הזכויות בנכסים ובאמצעות יזמים וקבלנים מטעמם.


מתחם פינוי בינוי במסלול מיסוי

מסלול זה מיועד ליזמים ופועל מכוח סעיף 49 כח' לחוק מיסוי מקרקעין.
במסלול זה הוגדר סף מינימלי של פינוי ובנייה מחדש של לפחות 24 יחידות דיור. הכנת התכניות, המו"מ עם התושבים והובלת תהליכי האישור בוועדות הינם באחריות היזמים. הכרזה על המתחם כמתחם פינוי בינוי נעשית על ידי הממשלה לאחר קבלת המלצה של הועדה לענייניי מתחמי פינוי בינוי וזאת על בסיס בקשת היזם המוגשת על פי תקנות מיסוי מקרקעין והיא תחומה בתקופה בת שש שנים.


מתחם להתחדשות עירונית

על פי סעיף 49ל לחוק, מסלול זה מיועד למתחמי פינוי בינוי אשר הכריזה עליהם הממשלה לפני תחילתו של סעיף 33א לחוק התכנון והבנייה בראשית העשור הקודם.

בין הסוגיות שהסדיר המחוקק בתחום נכללת סוגיית פינוי הדיירים הקיימים. בחוק נקבע כי די ברוב מיוחס מבין בעלי הדירות כדי לקבל החלטה לביצוע פינוי בינוי. בעלי דירה המסרבים בסירוב בלתי סביר להעביר את זכויותיהם לשם ביצוע עסקת פינוי בינוי, או מתנים את הסכמתם בתנאים בלתי סבירים, חשופים לתביעות נזיקין משאר הדיירים בגין הנזק הנגרם להם בשל הסירוב האמור.


הטבות והקלות במיסוי

במטרה לקדם את היזמים והדיירים לבצע עסקות פינוי בינוי , העניק המחוקק פטורי מיסוי והקלות:

  • פטור מתשלום מס שבח, מס רכישה ומע"מ שירותי בנייה.
  • פטור מתשלום דמי היתר.
  • פטור מהיטל השבחה במגורים. 
  • הנחות בארנונה.

*בכפוף לאישור האשראי על ידי הקרן ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

 
 
Yesodot_full_logo פינוי בינוי

Projectsdetails פינוי בינוי

היתרונות שלנו