A1topbanner תמ"א 38 - קרן יסודות

תמ"א 38 - תיקון 38/1 חיזוק מבנים

 

תמ"א 38 הינה תכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה ומורכבת מאוסף של תקנות שתפקידן העיקרי הוא טיפול בסיכונים הנובעים מרעידות אדמה. תכנית תמ"א 38 אושרה לראשנה על ידי הממשלה בשנת  2005 ומאז בוצעו בתוכנית תמא 38  שני תיקונים המוכרים בשמות  תמ"א 38 תיקון1 ותמ"א 38 תיקון2. מטרתה העיקרית של תכונית תמ"א 38 היא לאפשר קבלת היתר בנייה לחיזוק מבנה ללא צורך בהכנת תכנית מפורטת, ובכך לעודד בעלי בתים לחזק את המבנים שבבעלותם. התמריץ העיקרי לבעלי הבתים הנובע מתוכנית תמ"א 38 הוא הענקת זכויות בנייה חדשות.

זכאים לתוספת זכויות בנייה מכוח התמ"א בניינים שנבנו לפי היתר בנייה  שהוצא לפני 1 בינואר 1980.
קרן יסודות מלווה יזמים בפרויקטי חיזוק על פי תמ"א 38. ליווי הפרויקט יתבצע במתכונת של ליווי פרויקט סגור.

תמ"א 38 - תיקון 38/2 הריסה ובניה

 

פרויקט הריסה ובנייה מחדש המתבצע במסגרת תמ"א 38 (2), הינו פרויקט בו דיירי בניין קיים חותמים על הסכם עם יזם ובמסגרתו ייבנה היזם עבורם דירות חדשות ובתמורה יעבירו לחזקתו את הזכויות הנוספות בקרקע, הן אלו הנובעות מתוכניות קיימות והן אלו הנובעות מהתמ"א 38. לצורך ביצוע פרויקט תמ"א 38, הדיירים ייפנו את הדירות ויגורו בשכירות עד לתום תקופת הבנייה. בתמורה לפינוי הנכס ושעבודו לגורם המממן יונפקו לבעלי הדירות ערבויות/פוליסות בנוסח חוק מכר להבטחת התמורה בעסקה.

קרן יסודות מלווה יזמים בפרויקטי הריסה ובנייה מחדש על פי תמ"א 38 במתכונת של ליווי סגור

ליווי פרויקטי פינוי בינוי - תמ"א 38

 

פרויקט תמא 38 פינוי בינוי הוא חלק ממדיניות ההתחדשות העירונית והוא מוסדר במסגרת החלטות ממשלה ותיקוני חקיקה שונים.הממשלה היא המכריזה בצו על מתחם פינוי בינוי. תחום פעילות זה זכה לשורה של הטבות והקלות מיסוי. בנוסף הסדיר המחוקק את הסוגיות הנוגעות לפינוי הדיירים והרוב הנדרש מקרב הדיירים הקיימים לצורך הוצאת הפרויקט לפועל.
קרן יסודות מלווה יזמים בפרויקטי תמ"א 38 במסגרת תכניות פינוי בינוי ועיבוי .
ליווי הפרויקט יתבצע במתכונת של ליווי פרויקט סגור. 

 
 
Yesodot_full_logo תמ"א 38 - קרן יסודות

Projectsdetails תמ"א 38 - קרן יסודות

היתרונות שלנו