Yesodot1 תהליך התקשרות עם קרן יסודות ליווי פרויקט בניה סגור
קרן יסודות מלווה פרויקטים במתכונת בנקאית בשיטת הליווי הסגור. שירותי הליווי הפיננסי כוללים אשראי בכיר
More detail
Yesodot5 תהליך התקשרות עם קרן יסודות השלמת הון עצמי וחילוץ הון
יזם המעוניין לקבל מימון לצורך בניית פרויקט נדל"ן, יידרש להעמיד לטובת הגוף המממן הון...
More detail
Yesodot6 תהליך התקשרות עם קרן יסודות פוליסות ערבות חוק מכר
הנפקת פוליסות ערבות חוק מכר לבעלי דירות קיימים ולרוכשים חדשים באמצעות חברת ביטוח. ...
More detail

תהליך התקשרות עם קרן יסודות

התאמה מלאה לצרכי היזם בזמני תגובה מהירים.

ajax-loader תהליך התקשרות עם קרן יסודות

ליסודות היתר המשך עיסוק כעוסק ותיק, כנדרש מכוח חוק הפיקוח של שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו-2016,
מכוח בקשות לרישיון מספר 324328, 324350 ו- 324420

 
 
Yesodot_full_logo תהליך התקשרות עם קרן יסודות

11Yesodot2018 תהליך התקשרות עם קרן יסודות

Projectsdetails תהליך התקשרות עם קרן יסודות

היתרונות שלנו

 
 
facebook-icon תהליך התקשרות עם קרן יסודות